Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Οι 8+1 τρόποι για να αποφύγετε τα τεκμήρια της εφορίας

Τη δυνατότητα να αποφύγουν τις παγίδες υπερφορολόγησης που κρύβει η εφαρμογή των τεκμηρίων της εφορίας (των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) θα έχουν και φέτος οι φορολογούμενοι. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω εφαρμογής τεκμηρίων, αναγράφοντας στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει φέτος, για τα εισοδήματα του 2022, έως και 9 διαφορετικές κατηγορίες ποσών, που είναι οι εξής: 

1 Πραγματικά εισοδήματα τα οποία απέκτησαν το 2022 ο ίδιος ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται τα επιδόματα ανεργίας, τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και εισπραχθέντα ποσά που απαλλάσσονται τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως για παράδειγμα τα επιδόματα τέκνων που εισπράχθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία των ολικά τυφλών και των κινητικά αναπήρων 80% και άνω, η αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης κ.λπ.

Πολλά από τα ποσά αυτά θα αναρτηθούν από την ΑΑΔΕ σε αναδυόμενους πληροφοριακούς πίνακες για να συμπληρωθούν από τους ίδιους τους φορολογουμένους σε συγκεκριμένους κωδικούς του πίνακα 4 ή θα προσυμπληρωθούν από την ΑΑΔΕ σε συγκεκριμένους κωδικούς του πίνακα 6 του εντύπου της φορολογικής δήλωσης (στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 τα περισσότερα από τα ποσά αυτής της κατηγορίας και στους κωδικούς 661-662 του πίνακα 6 τα ποσά των επιδομάτων ανεργίας), εφόσον οι φορείς που τα κατέβαλαν εντός του 2022 έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα αρχεία με τα σχετικά στοιχεία. Εφόσον, οι φορείς που κατέβαλαν τα ποσά αυτά δεν υπέβαλαν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα σχετικά αρχεία, τότε ο φορολογούμενος, η σύζυγός του ή τα εξαρτώμενα τέκνα τους που έχουν εισπράξει τα εν λόγω ποσά εντός του 2022 θα χρειαστεί να τα αναγράψουν στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

2 Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα και αποκτήθηκαν εντός του 2022 από τον φορολογούμενο ή τη σύζυγό του. Τέτοια ποσά είναι π.χ. το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ.

Τα ποσά αυτής της κατηγορίας δηλώνονται στον κωδικό 781 του πίνακα 6 του Ε1 από τον φορολογούμενο και στον κωδικό 782 του πίνακα 6 από τη σύζυγο.

3 Τα εισπραχθέντα, από εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ποσά των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού, τα οποία καταβλήθηκαν το 2022 από το Δημόσιο σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή, καθώς και τα ποσά των κρατικών επιδοτήσεων στους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Τα ποσά αυτά θα προσυμπληρωθούν από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στους κωδικούς 781-782 του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

4 Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2022 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2022 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

Τα έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.

5 Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2022, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος.

Τα ποσά που εισήγαγε ο φορολογούμενος στην Ελλάδα το 2022 πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

6 Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2022 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου με τραπεζικό ίδρυμα αποδεικνύεται από το κείμενο της σχετικής σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον φορολογούμενο, ενώ η σύναψη δανείου με ιδιώτη αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί.

Τα ληφθέντα εντός του 2022 ποσά δανείων αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.

7 Ποσά που εισέπραξε το 2022 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2022 τέτοια ποσά, θα πρέπει η σχετική φορολογική δήλωση να έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την είσπραξή τους.

Τα ποσά των χρηματικών δωρεών-γονικών παροχών δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6.

8 Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια. Τα ποσά των κερδών από τυχερά παιχνίδια λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αφαιρεθεί η δαπάνη του φορολογούμενου για την αγορά του κουπονιού ή του δελτίου ή του λαχείου που κέρδισε. Για να αποδειχθεί η είσπραξη κέρδους από τυχερό παιχνίδι ή λαχείο θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει στη διάθεσή του τη σχετική βεβαίωση.

Τα κέρδη από λαχεία και λοιπά τυχερά παιχνίδια πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6.

Ανάλωση κεφαλαίου από παλαιά έτη

Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2022, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2021 και αναλώθηκαν εντός του 2022. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών».

Με την «ανάλωση κεφαλαίου», ο φορολογούμενος μπορεί να ανατρέξει στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών (όσων ετών θέλει) και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

* Να αθροίσει τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχει αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.

* Από το άθροισμα εισοδημάτων και εσόδων προηγούμενων ετών, που θα προκύψει, θα πρέπει, στη συνέχεια, να αφαιρέσει τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) καθώς και τα ποσά που δήλωσε στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησε για να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).

Το καθαρό ποσό που θα προκύψει από τις παραπάνω μαθηματικές πράξεις είναι το «κεφάλαιο» των προηγούμενων ετών που μπορεί ο φορολογούμενος να «σχηματίσει» και να εμφανίσει στην εφορία ως προϊόν αποταμίευσης. Από κει και πέρα, σε κάθε περίπτωση, από το «κεφάλαιο» που θα σχηματιστεί με τον τρόπο αυτόν, ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μέρος για να καλύψει την πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που θα του προσδιορίσουν τα τεκμήρια.

Η αναλυτική καταγραφή όλων των παραπάνω ποσών (εισοδημάτων, δαπανών, καθαρού κεφαλαίου) μπορεί να γίνει χειρόγραφα σε ένα απλό φύλλο χαρτιού ή ηλεκτρονικά σε πρόγραμμα EXCEL, με τη μορφή ενός πίνακα εσόδων, δαπανών και καθαρού «κεφαλαίου».

Τα συνολικά ποσά των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν μέχρι το τέλος του 2020 και αναλώθηκαν εντός του 2022 αναγράφονται στον κωδικό 787 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης από τον υπόχρεο και στον κωδικό 788 του πίνακα 6 από τη σύζυγο.

Οι επικουρικές συντάξεις σε αναμονή για Δημόσιο και Ταμεία ιδιωτικού τομέα

ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (*) ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (*)
ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 67.391 52.940
ΔΗΜΟΣΙΟ 39.380 32.297
ΝΑΤ 3.414 2.947
ΤΕΑΥΕΚ 2.421 1.852
ΣΥΝΟΛΟ 127.504 103.661

(*) Στοιχεία Αυγούστου 2022 με αιτήσεις που είχαν ξεπεράσει το τρίμηνο

Τα αναδρομικά επικουρικής για 40.000 συνταξιούχους

Μήνας και έτος αίτησης Αναδρομικά προκαταβολών σύνταξης
Επικουρικές γήρατος Επικουρικές θανάτου-αναπηρίας Επικουρικές τέκνων θανόντων
Μάιος 2016 8.000 4.000 2.000
Δεκ. 2016 8.400 4.200 2.100
Ιούν. 2017 6.800 3.400 1.700
Δεκ. 2017 6.200 3.100 1.550
Ιούν. 2018 5.300 2.650 1.325
Δεκ. 2018 4.700 2.350 1.175
Ιούν. 2019 4.100 2.050 1.025
Δεκ. 2019 3.500 1.750 875
Ιούν. 2020 2.900 1450 725
Δεκ. 2020 2.300 1.150 575
Ιουν. 2021 1.700 850 425
Δεκ. 2021 1.400 700 350
Μάρτ. 2022 1.100 550 275
Ιούν. 2022 (*) 800 400 200

(*) Οι αιτήσεις από Ιούλιο 2022 και μετά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται μέσα σε σύντομο διάστημα μετά την απόφαση κύριας σύνταξης

Τα ποσά επικουρικών συντάξεων για τις εκκρεμείς αιτήσεις

1.Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα (εισφορές για 14 μισθούς ετησίως με Δώρα)

Ηλικία Αποδοχές 1.500€ Αποδοχές 2.000€ Αποδοχές 2.500€
 Επικουρική σύνταξη με 25 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 33 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 40 έτη  Επικουρική σύνταξη με 25 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 33 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 40 έτη  Επικουρική σύνταξη με 25 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 33 έτη (*)  Επικουρική σύνταξη 40 έτη
62 122 160 255 112 137 341 203 282 426
63 130 171 257 118 146 343 216 302 428
64 138 182 258 125 154 345 230 322 431
65 146 193 260 131 163 347 243 342 434
66 154 205 262 138 172 349 257 363 437
67 163 217 264 145 181 352 271 384 440

(*) Το τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης ως το 2014 έχει  μείωση 6% και μέχρι 30% εφόσον η ηλικία συνταξιοδότησης υπολείπεται του 67ου έτους. Στα 40 έτη ασφάλισης δεν επιβάλλεται μείωση λόγω ορίου ηλικίας.

2.Δημόσιοι υπάλληλοι με πλήρη επικουρική σύνταξη σε ηλικίες από 60 ως 65 ετών

Ηλικία

 

Αποδοχές 1.800 Αποδοχές 2.100 Αποδοχές 2.400
 Επικουρική σύνταξη με 36 έτη  Επικουρική σύνταξη με 38 έτη  Επικουρική σύνταξη με 40 έτη  Επικουρική σύνταξη με 36 έτη  Επικουρική σύνταξη (€) με 38 έτη  Επικουρική σύνταξη με 40 έτη  Επικουρική σύνταξη με 36 έτη  Επικουρική σύνταξη με 38 έτη  Επικουρική σύνταξη με 40 έτη
60 264 280 296 307 326 345 351 373 395
61 265 281 297 309 328 347 353 375 396
62 266 282 299 311 329 348 355 377 398
63 268 284 300 312 331 350 357 379 400
64 269 286 302 314 333 352 359 381 402
65 271 287 303 316 335 354 361 383 405

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διακύβευμα της ευρωκάλπης έθεσε από την Κέρκυρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ΝΔ είναι το κόμμα της Ευρώπης. Ο ίδιος...

LIFESTYLE

Aν δεν σου άρεσε η Ρένα Βλαχοπούλου σαν άνθρωπος, δεν πρέπει να βγεις να το πεις” υπογραμμίζει η Μπέττυ Μαγγίρα. Την συνέντευξη που έδωσε...

ΔΙΕΘΝΗ

Το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατήρησε τη δεύτερη θέση στον πρόθεση ψήφου ενόψει των ευρωεκλογών παρά το πρόσφατο κύμα σκανδάλων...

LIFESTYLE

Καλεσμένος στην εκπομπή «Γκαράζ» του Action 24 ήταν ο Χάρης Ρώμας, σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη με τον Ζήση Ρούμπο. Ο ηθοποιός...