Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Ιδού οι 5.124 προσλήψεις μονίμων [πίνακας]

Τον αριθμό των μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο που θα καλυφθούν μέσω του πρώτου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, καθώς και την κατανομή τους στους φορείς ανά κλάδο και ειδικότητα, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση, εν όψει της έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην υπ’ αρ. 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του ΑΣΕΠ μέσω του γραπτού διαγωνισμού, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 5.124. Ειδικότερα, θα καλυφθούν 3.502 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 1.565 κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 57 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για τις οποίες το ΑΣΕΠ θα εκδώσει προκηρύξεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Στους παρακάτω πίνακες αναφέρεται ανά υπουργείο, ανά κλάδο και ανά ειδικότητα η κατανομή των θέσεων αυτών.

Επισημαίνεται ότι στις θέσεις ανά υπουργείο περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά όλες οι θέσεις στην κεντρική υπηρεσία, τις γενικές και ειδικές γραμματείες, τις αποκεντρωμένες – περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς και τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που είναι υπό την εποπτεία του κάθε υπουργείου. Συγκεντρωτικά επίσης αποτυπώνονται και οι θέσεις στις ανεξάρτητες Αρχές και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι συγκεντρώσουν την απαιτούμενη στην Πρόσκληση/Προκήρυξη βαθμολογία βάσης.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί έως τις 20 του ίδιου μήνα.

ΑΣΕΠ: Τρόπος εξέτασης

Ο τρόπος εξέτασης είναι είτε με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice questions) είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο. Η εξέταση θα αφορά γνώσεις γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεις που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Θα ακολουθήσει δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ποιότητας εργασίας).

Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) απαιτείται επιπλέον και ατομική δομημένη συνέντευξη, ενώ για την πρόσληψη σε θέσεις όπου απαιτούνται ειδικά προσόντα, είναι δυνατή η διεξαγωγή επιπλέον διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 83 του νόμου 4975/2022, αναφορικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ΑΣΕΠ σε στάδια περιλαμβάνονται οι εξής περιπτώσεις: α) σε πρώτο στάδιο η έκδοση πρόσκλησης-προκήρυξης για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων – ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και β) σε δεύτερο στάδιο η έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου. Οι φορείς που είναι ψηλά στη λίστα για την απορρόφηση προσωπικού είναι οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα υπουργεία.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση/προκήρυξη 2Γ/2022, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται επανεγγραφή. Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες>Εγγραφή/Είσοδος Μέλους» και στη συνέχεια εγγράφονται μέσω ΓΓΠΣΔΔ.

ΑΣΕΠ: Η βαθμολογία και η βάση

Ο πανελλήνιος διαγωνισμός θα έχει βάση κατά μάθημα και μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας. Η βαθμολογία ορίζεται σε κλίμακα 1-100. Η βάση ορίζεται σε τουλάχιστον 50. Ο συντελεστής βαρύτητας είναι: 50% για την εξέταση Γνώσεων (γενικών και συγκεκριμένου κλάδου) και 50% για την εξέταση Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση. Μικρές προσαυξήσεις της βαθμολογίας προβλέπονται για την ύπαρξη επιπλέον τυπικών προσόντων καθώς και εντοπιότητας. Επιτυχόντες είναι αυτοί που θα ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 50 που θα θέσει το ΑΣΕΠ. Μόνο οι επιτυχόντες θα μπορούν να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο με την επιλογή θέσεων και προτιμήσεων στις προκηρύξεις που θα εκδοθούν από τους φορείς. Το ΑΣΕΠ, μετά από την υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζει αλφαβητικούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό, λόγω μη καταβολής του αντιτίμου του καθορισμένου παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον τούτο προβλέπεται με την προκήρυξη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΟΡΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 18
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 18
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 18
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 3
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 5
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1
OTA 1
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 6
OTA 10
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 123
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 101
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
OTA 20
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 207
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 64
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 9
OTA 132
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 119
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 115
OTA 4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1124
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΗΘΙΚΗΣ 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 46
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 11
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 21
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 14
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 5
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 253
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 4
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 53
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 30
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 40
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 63
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 9
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10
ΥΓΕΙΑΣ 10
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 56
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 76
OTA 406
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 3
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1
OTA 1
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2
ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 3
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
OTA 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 15
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
OTA 11
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 7
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
OTA 2
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 38
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 26
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2
OTA 10
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 464
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 8
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 152
ΥΓΕΙΑΣ 2
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 14
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 60
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 12
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 3
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 11
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 10
OTA 146
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 104
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 27
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 4
OTA 69
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 82
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 24
OTA 44
ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ 16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 9
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2
OTA 5
ΠΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 85
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 3
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 25
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2
OTA 40
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
OTA 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
OTA 1
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 17
OTA 17
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 192
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 4
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 11
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 36
OTA 130
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 132
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 4
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 54
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 4
OTA 66
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 33
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 9
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
OTA 22
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 20
OTA 20
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 41
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14
OTA 5 5
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 125
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 26
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 8
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 6
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3
OTA 76
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 34
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 6
OTA 22
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 266
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΗΘΙΚΗΣ (ΕΕΒΤ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 14
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 5
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 5
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 53
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 4
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 24
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΥΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 16
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 20
OTA 71
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 44
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 35
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΥΓΕΙΑΣ 1
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1
OTA 5
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 123
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 105
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1
OTA 8
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 23
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4
OTA 8
ΕΕΠ 57
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 20
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 16
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 11
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1
OTA 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 43
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7
OTA 36
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 44
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 12
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1
OTA 30
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 59
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 31
OTA 25
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 224
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 215
OTA 9
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 417
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 14
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 14
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 7
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 129
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 3
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 4
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 17
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 29
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 12
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 8
OTA 160
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ OTA 22
OTA 22
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 11
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1
OTA 2
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2
OTA 2
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 71
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 34
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2
OTA 31
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 8
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1
OTA 2
ΤΕ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ 4
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 86
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 14
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 33
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 1
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
OTA 36
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 35
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
OTA 28
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1
OTA 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 30
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1
OTA 26
ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2
OTA 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 78
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 3
OTA 71
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 197
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 5
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 19
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 4
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 39
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 19
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2
ΥΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 5
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 13
OTA 46
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5
OTA 20
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 189
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 25
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 6
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 47
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 4
OTA 81

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η Mercedes-Benz αποκάλυψε τις ανανεωμένες GLE SUV και GLE Coupe. Σχεδιαστικά, τα δύο μοντέλα δεν έχουν μεγάλες αλλαγές με τις διαφορές να εστιάζονται κυρίως...

ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΗΠΑ: Ένα πραγματικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ειδικότερα σε γραφείο τελετών. Συγκεκριμένα,  γυναίκα βρέθηκε ζωντανή μέσα σε σακούλα που...

ΕΛΛΑΔΑ

Στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, νέα 0ημερη προθεσμία για να καταθέσει ανωμοτί, έλαβε -μέσω των δικηγόρων του- ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος καλείται...

ΔΙΕΘΝΗ

Η υπόθεση του αναρχικού Αλφρέντο Κόσπιτο, με την αποκάλυψη του περιεχομένου των συνομιλιών του με φυλακισμένους του Ιταλικού υπόκοσμου αλλά και την επίθεση των...