Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Εκδοση οριστικής σύνταξης σε 30 μέρες – Τι προβλέπει η τροπολογία του υπ. Εργασίας

Απόφαση οριστικής σύνταξης σε 30 μέρες θα πρέπει να εκδίδει ο ΕΦΚΑ από τη στιγμή που θα παραλαμβάνει το φάκελο των ασφαλισμένων από εγκεκριμένους δικηγόρους και λογιστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην επίσπευση έκδοσης κύριων συντάξεων, επικουρικών και εφάπαξ σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατίθεται στη Βουλή σήμερα.

Αν δεν εκδοθεί απόφαση από τον ΕΦΚΑ μέσα στο 30ήμερο, τότε ως απόφαση θα θεωρείται το σχέδιο με το ποσό σύνταξης που θα έχει υποβληθεί από τους πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές. Σε περίπτωση λαθών, η σύνταξη θα ανακαλείται ή θα τροποποιείται, ενώ για περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή δόλου, θα ζητείται η επιστροφή των συντάξεων και από τον ασφαλισμένο αλλά και από τον πιστοποιημένο επαγγελματία, στον οποίο θα μπορεί να επιβάλλεται και πρόστιμο από 1.000 ευρώ ως 10.000 ευρώ.

Γκάζι…

Η τροπολογία για την επίσπευση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, την οποία αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, προβλέπει μεταξύ άλλων, τα εξής:

* Για την έκδοση συντάξεων μπορούν να πιστοποιηθούν, μετά από εκπαίδευση, οι δικηγόροι-μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με τριετή τουλάχιστον άσκηση επαγγέλματος και οι λογιστές-φοροτεχνικοί Α’ τάξης, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η εκπαίδευση θα γίνεται με ευθύνη των Συλλόγων τους.

* Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και δεδομένα που τηρούνται σε αρχεία του ΕΦΚΑ και αναλαμβάνουν: α) να διαπιστώνουν το χρόνο ασφάλισης σε οργανισμούς κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης και να εκδίδουν σχετική βεβαίωση, β) να διαπιστώνουν την ύπαρξη ή μη οφειλομένων εισφορών και να εκδίδουν σχετική βεβαίωση ή να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση, γ) να υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και να εκδίδουν σχετική βεβαίωση, δ) να συντάσσουν σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης, καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης, ε) να εκδίδουν την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση και στ) να συντάσσουν σχέδιο διακανονισμού οφειλών με συμψηφισμό χρεών και σύνταξης σε 60 ισόποσες δόσεις.

* Με βάση τις βεβαιώσεις των πιστοποιημένων επαγγελματιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης και εκδίδουν την πράξη απονομής της σύνταξης, εντός προθεσμίας 30 ημερών. Αν δεν εκδοθεί στην ανωτέρω προθεσμία, θεωρείται ότι έχει εγκριθεί το σχέδιο και η σύνταξη απονέμεται βάσει αυτού.

* Οι υπάλληλοι δεν έχουν καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα των βεβαιώσεων που τους προσκομίζονται.

* Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ θα πραγματοποιεί υποχρεωτικά κάθε μήνα τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των αποφάσεων απονομής σύνταξης, ενώ θα γίνεται έλεγχος εκτός δείγματος και σε άλλες περιπτώσεις, όπως το ύψος της απονεμόμενης σύνταξης ή περιπτώσεις οριακής θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Εάν από μεταγενέστερο έλεγχο προκύψει ότι οι βεβαιώσεις ή σχέδια αποφάσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η σύνταξη είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, τότε η απόφαση απονομής σύνταξης που βασίζεται σ’ αυτές ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται λόγω πλάνης το αργότερο εντός δεκαετίας από την έκδοση της αρχικής απόφασης. Εάν διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις που αφορούν σε τρεις τουλάχιστον ασφαλισμένους, η πιστοποίησή του ανακαλείται για χρονικό διάστημα 5 ετών. Αν υπάρξει βαρεία αμέλεια ή δόλο από τον επαγγελματία, τότε ευθύνεται εις ολόκληρον με τον αχρεωστήτως λαβόντα για την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως εξαιτίας του σφάλματος. Επίσης, είναι δυνατή η επιβολή προστίμου από 1.000 έως 10.000 ευρώ για κάθε εσφαλμένη βεβαίωση.

* Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες εγγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στον ΕΦΚΑ, εποπτεύεται από αυτόν και επιλέγονται από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο μέσω υπεύθυνης δήλωσής τους (Ν. 1599/1986) προς τον ΕΦΚΑ.

* Ο ΕΦΚΑ καταβάλλει κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις στους πιστοποιημένους επαγγελματίες που είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο και εισφορά.

Αίτηση 2 χρόνια πριν από την έξοδο και υποχρεωτική η «προσωρινή»

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ακόμη ότι:

* Μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, που υποβάλλεται στα τελευταία 2 χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, ο ΕΦΚΑ υποχρεούται εντός 3 μηνών να προβαίνει σε προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης του και να χορηγεί την αντίστοιχη προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, που εξομοιώνεται με απόφαση.

* Η χορήγηση προσωρινής σύνταξης με πλαφόν τα 768 ευρώ θα είναι υποχρεωτική, ακόμη και αν δεν τη ζητήσει ο ασφαλισμένος.

* Αυξάνεται σε 60 αντί 40 δόσεις ο συμψηφισμός χρεών με τη σύνταξη, με όριο συμψηφισμού (χρεών και προσαυξήσεων) στις 20.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους του ΕΤΑΑ και τους ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ, και στις 6.000 ευρώ για οφειλές αγροτών στον ΟΓΑ.

* Το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης απονομής εφάπαξ για ασφαλισμένους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΟΤΑ. Κατόπιν οριστικοποίησής τους δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Η ρύθμιση αφορά και αυτά που έχουν εκδοθεί και πριν από την 26η/11/2020.

Δεύτερη ευκαιρία για τις 120 δόσεις

Δίδεται δεύτερη ευκαιρία στους ελεύθερους επαγγελματίες να ενταχθούν με κούρεμα οφειλής σε ρύθμιση ως 120 δόσεων για χρέη ως και το 2018, υποβάλλοντας αίτηση ως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Η δυνατότητα αυτή είχε παρασχεθεί με το Νόμο 4611/2019 και μάλιστα είχε προβλεφθεί κούρεμα χρεών για το διάστημα από 2002 ως 2016 με επανυπολογισμό των οφειλών στο ποσό των εισφορών που αντιστοιχούσαν στον παλιό κατώτατο μισθό των 586 ευρώ, ήτοι με επανυπολογισμό και κούρεμα χρεών στα 165 ευρώ το μήνα. Η ίδια δυνατότητα προβλέπεται και τώρα με αίτηση ως τις 30/9/2021 για όσους έχασαν την προθεσμία και δεν μπήκαν στη ρύθμιση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Πολιτική, την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο editorial.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE

“Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα λέμε, δεν είναι για μικρά παιδιά” Ελίζαμπεθ Ελέτσι και Νεκτάριος Λεμονίδης ενώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου με τα...

LIFESTYLE

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο Νεκτάριος Λεμονίδης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. To Σάββατο 9 Δεκεμβρίου το απόγευμα, φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Επίσκεψη στην έδρα της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας Northcote στη Βικτώρια πραγματοποίησε την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Αυστραλία, κ. Γεώργιος Παπακώστας....

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 Κατατέθηκε το πρωί του Σαββάτου νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την...