24/01/2022

Εξοικονομώ 2021 – exoikonomo2021.gov.gr: Η διαδικασια για την υποβολή αιτήσεων

Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», στην ψηφιακή πλατφόρμα https://exoikonomo2021.gov.gr/, ταυτόχρονα για όλη την Επικράτεια.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης και είναι ταυτόχρονη για όλη την επικράτεια. Το νέο πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), έχει συνολικό προϋπολογισμό 632 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά στα ευάλωτα νοικοκυριά (που ανήκουν στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία, με ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ), άλλα 100 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες και τα υπόλοιπα 432 εκατ. ευρώ για τις υπόλοιπες εισοδηματικές κατηγορίες. Ειδικά για τις πολυκατοικίες, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται τρεις εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων για μονοκατοικίες.

Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζουν εάν πληρούν τα κριτήρια, συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Η δαπάνη του Α’ ΠΕΑ είναι επιλέξιμη εφόσον αυτό έχει εκδοθεί μετά την 1η/2/2020. Γίνονται δεκτά και ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 27η/11/2027, η δαπάνη των οποίων όμως δεν είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα. Μόνο οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του Α’ ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά.

Κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων -50 ημέρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας- ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού ελεγχθούν τα στοιχεία που εισήχθησαν, θα υπολογίζεται αυτόματα η συνολική βαθμολογία της αίτησης, στη βάση των κριτηρίων αξιολόγησης που προαναφέρθηκαν. Στη συνέχεια θα συνταχθούν -ανά Περιφερειακή Ενότητα- πίνακες κατάταξης των «καταρχήν επιλέξιμων» αιτήσεων (που εντάσσονται στον προϋπολογισμό) και των «επιλαχουσών αιτήσεων». Οι καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις θα κληθούν να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους εντός προθεσμίας 60 ημερών, ειδάλλως η αίτηση θα απορρίπτεται.

Επόμενο βήμα είναι η έκδοση προσωρινών πινάκων επιλέξιμων/επιλαχουσών/απορριπτέων αιτήσεων, για τις οποίες υπάρχει δικαίωμα ένστασης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Στη συνέχεια εκδίδονται οι Οριστικοί Πίνακες με μέριμνα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που είναι και ο Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος και εγκρίνονται με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπαγωγή των εγκεκριμένων αιτήσεων στο Πρόγραμμα. Οι αιτήσεις που δεν θα λάβουν απόφαση υπαγωγής διατηρούν τη θέση τους στους πίνακες οριστικής κατάταξης. Σε περίπτωση μη αποδοχής της υπαγωγής, θα γίνεται κάλυψη της θέσης από την αμέσως επόμενη αίτηση σύμφωνα με τους πίνακες οριστικής κατάταξης και στα πλαίσια διαθεσιμότητας των αντίστοιχων πόρων.

Προθεσμία υλοποίησης

Τα έργα των ωφελούμενων (δηλαδή οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 25% των επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ειδάλλως η αίτηση θα απεντάσσεται. Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης 3 μηνών -πέραν του δωδεκαμήνου- κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, διενεργείται επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή (διαφορετικό από αυτόν που συνέταξε το Α’ ΠΕΑ), και εκδίδεται νέο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Β’ ΠΕΑ). Στη βάση του Β’ ΠΕΑ και αφού διαπιστωθεί η επίτευξη του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας και ελεγχθούν τα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται η καταβολή των κινήτρων του Προγράμματος στους Ωφελούμενους.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων:

* Κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού
* Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης
* Εγκατάσταση νέου ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
* Τοποθέτηση συστήματος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση ΑΠΕ
* Εγκατάσταση συσκευών διαχείρισης ενέργειας (smart home) όπως «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα θέρμανσης/ψύξης κ.ά.
* Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) Το γινόμενο του 1 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
β) Το γινόμενο του 200 ευρώ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9).
γ) Τα 28.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα επιμέρους ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη κατηγορία παρέμβασης.  Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης -υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της εξοικονομούμενης ενέργειας- οι δαπάνες έκδοσης Α’ και Β’ ΠΕΑ, του συμβούλου έργου, και της έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.