26/07/2021

Συγκροτήθηκε η Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας από το ΓΕΕΘΑ

Τον Μάρτιο του 2021 συγκροτήθηκε η Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ) σε εφαρμογή του άρθρου 39 του ν.4609/2019 (Α΄67) και του π.δ.85/2020 (Α΄198). Η Αρχή είναι ανεξάρτητη οργανωτικά Μονάδα του ΓΕΕΘΑ επιπέδου Κλάδου, υπαγόμενη απευθείας στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Αποστολή της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας είναι:

  • Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της αξιοπλοΐας Α/Φ ή άλλων αεροναυτικών συστημάτων, που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) και είναι καταχωρημένα στα μητρώα τους.
  • Η εποπτεία, ο έλεγχος και η πιστοποίηση ότι αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα, συσκευές και υπηρεσίες των ΕΔ, καθώς και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη σχεδίαση, την κατασκευή, τη συντήρηση ή την παροχή εκπαίδευσης σε προσωπικό συντήρησης των υπόψη προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και τα πρότυπα αξιοπλοΐας.
  • Η αναγνώριση αρχών αξιοπλοΐας του εξωτερικού, καθώς και των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και πιστοποιήσεων που εκδίδουν.

Σύμφωνα με το π.δ. 85/2020 (Α΄198), η οργανωτική δομή της Αρχής περιλαμβάνει τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

  • Διεύθυνση Πολιτικής – Κανονισμών και Μητρώων Αξιοπλοΐας (ΔΠΚΜΑ).
  • Διεύθυνση Αξιοπλοΐας Σχεδίασης (ΔΑΣΧ).
  • Διεύθυνση Αξιοπλοΐας Συντήρησης (ΔΑΣΥ).

Η ΕΣΑΑ, εδρεύει στο Στρατόπεδο Αεροπορικής Μονάδας Βύρωνα και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτή είναι:Αεροπορική Μονάδα ΒύρωναΒΣΤ 902ΤΚ 16233, Βύρωνας – Αθήνα,E–mail:admin.dept@hnmaa.mil.gr, τηλ: 2109795910.