02/03/2021

Διευκρινίσεις για φαρμακεία, πρατήρια καυσίμων και διαδημοτικές μετακινήσεις

ÎåêéíÜ áðü óÞìåñá ç çëåêôñïíéêÞ óõíôáãïãñÜöéóç ãéá ôï áíôéãñéðéêü åìâüëéï,ìå ðñïôåñáéüôçôá óôéò åõðáèåßò ïìÜäåò ôïõ ðëçèõóìïý.Ôï åìâüëéï ãéá ôïí ðíåõìïíéüêïêêï,âñßóêåôáé Þäç óôá øõãåßá ôùí öáñìáêåßùí, ÄåõôÝñá 28 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Διευκρινίσεις για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και των πρατηρίων καυσίμων δίνουν κύκλοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ειδικότερα, κύκλοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών γνωρίζουμε ότι, το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και πρατήριων καυσίμων ισχύει όπως προβλέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους και δεν επηρεάζεται από την απαγόρευση κυκλοφορίας όπως ισχύει ανά περιοχή».

Παράλληλα, τονίζουν ότι δεν υφίστανται απαγορεύσεις διαδημοτικού επίπεδου εντός της ίδιας περιφέρειας.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Πολιτική, την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο editorial.gr.