12/04/2021

Η σπουδαιότητα των ΠΥΣΥ του e-ΕΦΚΑ για τον Οργανισμό και τους Πολίτες

Σκοπός του e-ΕΦΚΑ από τη στιγμή της δημιουργίας του είναι η κοινωνική προστασία, η διαφύλαξη της κοινωνικής ασφάλισης και η εξυπηρέτηση του πολίτη, για την ταχύτερη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεών του. Είναι ο κατεξοχήν κοινωνικός φορέας του κράτους που οφείλει να είναι προσβάσιμος από όλους τους πολίτες. Σε αυτό συμπράττει το σύνολο των υπηρεσιών του, καθεμιά από το μετερίζι της. Παραδείγματος χάρη, σε προηγούμενη ευκαιρία μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε για τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του οργανισμού και για το επιμορφωτικό της έργο.

Γράφει ο Νικόλαος Χ. Παγώνης*

Με την εφαρμογή του Οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ, που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των υπαρκτών δυσλειτουργιών και τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό του έργου των Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών, εισήχθηκαν στην οργανωτική δομή του Φορέα οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ), ως οργανικές μονάδες που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας και στην Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών.

Υπάρχουν 12 ΠΥΣΥ σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, ένα μοντέλο που αντιστοιχεί περίπου στο μοντέλο των Διοικητικών Περιφερειών της Χώρας, με την εξαίρεση ότι δεν υφίσταται ΠΥΣΥ Ιονίων Νήσων και αντί αυτού οι νήσοι Ζάκυνθος, Κεφαλληνία και Λευκάδα βρίσκονται υπό το ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδος και η νήσος Κέρκυρα υπό το ΠΥΣΥ Ηπείρου. Το έργο των ΠΥΣΥ είναι επιτελικό, εποπτικό, συντονιστικό και υποστηρικτικό, με τις αρμοδιότητες τους συνοπτικά να αφορούν στο συντονισμό του έργου και την υποστήριξη της λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων και στην οικονομική διαχείριση (έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών κλπ) των Τοπικών Διευθύνσεων.

ΟΙ ΠΥΣΥ αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και τις Τοπικές Διευθύνσεις και έχουν ως ρόλο τον αποτελεσματικό συντονισμό και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών. Σκοπός τους είναι η παροχή καλύτερων και πιο ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους και η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης εργαζομένων και ασφαλισμένων προς το Φορέα.

 Οι ΠΥΣΥ μέχρι σήμερα έχουν παίξει σημαντικότατο ρόλο στην βέλτιστη εφαρμογή του οργανογράμματος και έχουν συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Τοπικών Διευθύνσεων και Υπηρεσιών αφού σχεδόν το σύνολο των λειτουργικών και λοιπών θεμάτων αντιμετωπίζονται και επιλύονται σε επίπεδο Περιφέρειας χωρίς να μεταφέρονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (διεξαγωγή διαγωνισμών με τον ορισμό τους σε επιχειρησιακές μονάδες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, μηχανογραφικού εξοπλισμού και λοιπών αναλωσίμων).

Ο συντονισμός και η εποπτεία από τις ΠΥΣΥ όλων των δομών είναι καθοριστικός σε καθημερινή βάση σε επίπεδο εφαρμογής οργανογράμματος, συγχωνεύσεων, μεταφοράς αρμοδιοτήτων, μεταπτώσεων δεδομένων καθώς και σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας των δομών και εποπτείας της αξιολόγησης της απόδοσης των τοπικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών σε όλους τους τομείς. Δρουν εποπτικά και συντονιστικά κυρίως σε θέματα εκκρεμών υποθέσεων, εκκρεμοτήτων συντάξεων, παροχών – ασθενείας κ.α. ώστε να υπάρχει αξιολόγηση των δεδομένων και των προσφερόμενων υπηρεσιών και πάντα αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η απονομή των κάθε είδους εκκρεμών υποθέσεων συντάξεων είναι ένα θέμα που έχει και δικαίως αναγνωριστεί ως πρώτη προτεραιότητα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελώντας έτσι βασικό σκοπό του Φορέα, με πιεστικά χρονοδιαγράμματα. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους, όπως άλλωστε έχουμε δεσμευτεί και προκειμένου η διεκπεραίωση τους να διενεργείται απρόσκοπτα, απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων: Κεντρικών Υπηρεσιών Διοίκησης, ΠΥΣΥ, Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Στην προσπάθεια αυτή, το ανθρώπινο δυναμικό του e-ΕΦΚΑ αποτελεί το κύριο όπλο του, αφού προέρχεται από τους ενταχθέντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ και διαθέτει σημαντικές γνώσεις, εμπειρία και τεχνογνωσία για τη δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα. Είναι οι άνθρωποι που εδώ και χρόνια μοχθούν για την έκδοση των συντάξεων, την απόδοση επιδομάτων και για όλες τις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει ο e-ΕΦΚΑ. Βασικός είναι ο ρόλος των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των ΠΥΣΥ σε όλες τις δράσεις που έχουν σκοπό να αναβαθμίσουν ποιοτικά τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ προς τους πολίτες και φυσικά στην σημαντική προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα, με απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών. Αυτό θα επιτευχθεί, διευρύνοντας τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και την αξιοποίηση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών σε συνδυασμό με τα αυξημένα αντανακλαστικά που επιδεικνύει η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι ανάγκες των ασφαλισμένων χωρίς να χρειάζεται να προσέλθουν στις κατά τόπους υπηρεσίες και να ταλαιπωρούνται. Επιδίωξη του e-ΕΦΚΑ είναι οι πολίτες να προσέρχονται με φυσική παρουσία μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο.

Ο e-ΕΦΚΑ βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση της ενσωμάτωσης στη λειτουργία του σύγχρονων μεθόδων της Δημόσιας Οργάνωσης και Διαχείρισης, που θα αναβαθμίσουν συνολικά την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του Φορέα και την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών. Αυτό θα γίνει με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και λήψης αποφάσεων, με τη χρήση της πληροφορικής και γενικότερα της τεχνολογίας, με σύγχρονες μεθόδους Οικονομικής Οργάνωσης και Διαχείρισης, με μεθόδους της ποσοτικής ανάλυσης και της στατιστικής για τη λήψη αποφάσεων, με την κατάρτιση και την εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων δράσης και λειτουργίας, με την αξιολόγηση, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και δράσεων, με βάση τις αρχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της ικανοποίησης των πολιτών και τέλος με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας για την προβολή του οργανισμού.

Το εγχείρημα αυτό βασίζεται στην εγρήγορση, στη συμμετοχή και στην ενδυνάμωση μέσω του προγραμματισμού, της οργάνωσης των υπηρεσιών και των στελεχών του Φορέα, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών που τίθενται από τη Διοίκηση του Οργανισμού και την αρμονική συνεργασία και συνδρομή όλων για την επίτευξη των στόχων. Σε μελλοντική ευκαιρία θα αναφερθούμε και σε άλλες σημαντικές για το Φορέα Διευθύνσεις και Υπηρεσίες που εργάζονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

*Ο Νικόλαος Χ. Παγώνης είναι Υποδιοικητής e-ΕΦΚΑ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Πολιτική, την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο editorial.gr.